home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Bibliotekos istorija

Informacija atnaujinta 2023-08-04 10:25

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, veikianti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdanti bibliotekų veiklą.


Pagrindinė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veikla – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informaciniais ištekliais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, etnokultūrinei, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vizija – darbui, poilsiui ir savišvietai patraukli trečioji erdvė, skatinanti mokymąsi visą gyvenimą ir tampanti Skuodo rajono informaciniu centru.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos misija – užtikrinti Skuodo rajono savivaldybės gyventojų informacinių, kultūrinių, laisvalaikio ir neformaliojo mokymosi poreikių tenkinimą, plėtojant paslaugas ir taip skatinant žinių visuomenės raidą.

Biblioteka savo veiklą pradėjo 1939 m. sausio 1 d.  Pirmasis vedėjas – Jeronimas Jankauskas. Fondą sudarė 500 egz. knygų, skaitė 93 skaitytojai.

1950–1959 m.  laikotarpis gausus bibliotekinių darbų pradžiomis. Nuo 1952 m. knygos pradedamos klasifikuoti pagal Tropovskio „Dešimtainę klasifikaciją“. 1953 m. įkurtas Vaikų literatūros skyrius. 1954 m. pradedamas naujų knygų katalogavimas, kas mėnesį rengti pasitarimai įgavo seminarų pobūdį. Knygos TBA keliu iš Klaipėdos viešosios b-kos pradėtos gauti nuo 1955 m. 1957 m. Mosėdžio bibliotekoje viena pirmųjų šalyje suorganizuota bibliotekininko diena. Kraštotyrinis darbas pradėtas dirbti nuo 1959 m., po metų pradėta organizuoti kartoteka.

1963 m. biblioteka įsitvirtino dabartiniame pastate. Tais metais įvedamas laisvas skaitytojų priėjimas prie fondų.

2003 m. sausio mėn. sukako 40 metų kai biblioteka įsikūrė kultūros namų pastate.

Nuo 1966 m. pradėtas komplektuoti gramofono plokštelių fondas. Tai buvo Muzikos skyriaus pradžia.

Po 1990 m., sunkėjant šalies ekonominei būklei, siaurinamas viešųjų bibliotekų tinklas rajone. 1992 m., sujungus švietimo ir kultūros skyrius, 8 kaimo bibliotekos tapo mokyklų bibliotekomis. 1999 m. rajono valdžia reoganizavo viešąją biblioteką ir mokyklų bibliotekas į Skuodo viešąją biblioteką, pavaldžią savivaldybei.

2005 m. Viešosios bibliotekos administracija ir komplektavimo skyrius persikėlė į atskiras patalpas Birutės g. 8.

2006 m. buvo inicijuotas bibliotekos naujo pastato statybos įtraukimas į „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programą“ ir tais pačiais metais Skuodo rajono savivaldybės taryba pritarė viešosios bibliotekos naujo pastato statybai. Svarbu paminėti, kad projektavimo ir statybų sūkuryje 2015 m. spalio 1 d. bibliotekai buvo suteiktas šviesaus atminimo lietuvių prozininko, dramaturgo, eseisto Romualdo Granausko vardas.  

Remiantis 2008 m. sausio 31 d. Skuodo savivaldybės tarybos sprendimais „Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių – filialų ir pareigybių skaičiaus juose patvirtinimo“ Nr.9-9, „Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos ir bendrojo lavinimo mokyklų struktūrų ir nuostatų pakeitimo“ Nr.9-10 ir „Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos turto perdavimo bendrojo lavinimo mokykloms“ mokyklų bibliotekos vėl perkeliamos į bendrojo lavinimo mokyklų struktūrą, jų dokumentų fondas perduodamas mokykloms. Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai paliekama mokyklų bibliotekų metodinio vadovavimo, LIBIS programos diegimo bei priežiūros, elektroninio katalogo kūrimo darbai. Notėnų ir Daukšių filialai įpareigoti aptarnauti šiose vietovėse esančias bendrojo lavinimo mokyklas. 

LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) diegimo etapai

LIBIS suvestinis katalogas – bendra bibliogafinė sistema, jungianti į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofišas, filmus, vaizdo juostas, audio kasetes, plokšteles, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kt.

2001 m.
Viešojoje bibliotekoje pradėta diegti LIBIS programa komplektavimo ir tvarkymo skyriuje ir pildoma elektroninė straipsnių duomenų bazė.
2003 m.
Viešojoje bibliotekoje toliau sėkmingai naudojama LIBIS programa komplektavimo ir tvarkymo skyriuje. Toliau pildoma elektroninė straipsnių duomenų bazė. Pradėti Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyrių fondo rekatalogavimo darbai.
2004 m. gruodžio mėn. Viešojoje bibliotekoje įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. Dokumentų fondai pradėti rekataloguoti Pr. Žadeikio ir Mosėdžio gimnazijų bibliotekose.
2005 m.
Baigtas rekataloguoti VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemento spaudinių fondas . Pradėta rekataloguoti Aleksandrijos, Lenkimų ir Šačių pagrindinėse mokyklose, bei Bartuvos ir Barstyčių vidurinėse mokyklose; Daukšių ir Notėnų sujungtose bibliotekose; Mosėdžio, Lenkimų, Šačių, Kaukolikų filialuose.
2006 m.
Pradėtas rekataloguoti fondas Ylakių gimnazijoje, Vižančių, Pašilės sujungtose bibliotekose, Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Rukų ir Senamiesčio filialuose.
2007 m.
Pradėtas rekataloguoti fondas Gėsalų filiale. LIBIS posistemė įdiegta Lenkimų , Aleksandrijos mokyklų bibliotekose ir Aleksandrijos, Lenkimų ir senamiesčio filialuose.
2008 m.
Dokumentų fondai pradėti rekataloguoti Luknės, Šauklių, D. Rušupių filialuose. LIBIS programos skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta Aleksandrijos, Mosėdžio, Lenkimų, Barstyčių filialuose ir Mosėdžio ir Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijų, Barstyčių vidurinės mokyklos, Aleksandrijos ir Lenkimų S. Daukanto pagrindinių mokyklų bibliotekose.
2009 m.
Pradėtas rekataloguoti fondas Nausėdų ir Šliktinės fonduose. LIBIS SAP įdiegta Daukšių, Didžiųjų Rūšupių, Šačių ir Notėnų filialuose ir Šačių pagrindinės mokyklos bibliotekoje.
2010 m.
Rugsėjo mėnesį atlikti LIBIS duomenų perkėlimo darbai. Nuo gruodžio 1 d. įvesta LIBIS posistemė Ylakių bei Kaukolikų filialuose, Ylakių gimnazijoje.
Nuo 2011 m. vasario 1d. įvesta LIBIS posistemė Pašilėje, Luknėse, Šliktinėje, Šaukliuose ir Gėsaluose. Nuo gegužės 1 d. įdiegta LIBIS posistemė paskutiniuose filialuose – Nausėduose, Rukuose ir Vižančiuose.


2015 m. spalio 1 d. Bibliotekai buvo suteiktas šviesaus atminimo lietuvių prozininko, dramaturgo, eseisto Romualdo Granausko vardas.

2019 metais Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo savo veiklos 80–ąsias gyvavimo metines.

Bibliotekos direktorių sąrašas:

Jeronimas Jankauskas     1939-01-01–1944 m.    
Valerijonas Vaitilavičius 1945 m. sausis – rugpjūtis
Oskaras Eidinas 1945 m. rugpjūtis
Bronė Montikaitė apie 1948 m
Valerijonas Jucys 1954–1956 m.
Laimonas Inis 1956–1958 m.
Aleksas Kubilas 1958–1960 m.
Regina Jonaitytė - Januškienė        1961–1962 m.
Karolis Paulauskas 1963 m.
Jadvyga Zubienė 1964–1972 m.
Rymantė - Aurelija Šmaižienė 1972–1999 m.
Jonas Grušas 1999 m.