mobili versija | standartinė versija
main-image

Jolanta Zubiene

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vedėja

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pareigybė

Specialūs reikalavimai

 1. Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;
 4. Išmanyti raštvedybos taisykles;
 5. Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;
 6. Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);
 7. Bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

 1.  Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus veiklą;
 2. Rengia ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojui teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus metinius veiklos planus (iki einamųjų metų gruodžio 15 d.) ir ataskaitas (tekstines ir statistines; pagal grafiką);
 3. Kontroliuoja ir analizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus metinių veiklos planų vykdymą;
 4. Atsako už vienetinės ir bendrosios gaunamų į fondą bei iš jo išimamų dokumentų apskaitos vedimą;
 5. Veda bendrąją centralizuotos sistemos fondo apskaitą;
 6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų „Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų“ 8 punkto nuostatomis, užtikrina dokumentų apskaitos nuoseklumą;
 7. Užtikrina fondo apskaitos perimamumą ir tęstinumą;
 8. Analizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos fondo sudėtį, panaudojimo rodiklius;
 9. Kontroliuoja automatizuotas dokumentų katalogavimo ir komplektavimo procedūras;
 10. Tikrina fondų apskaitą skyriuose ir padalinyje;
 11. Atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos turimas lėšas dokumentams įsigyti, vykdo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos fondų komplektavimui skirtų dokumentų pirkimo viešuosius pirkimus;
 12. Pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidžiamą ,,Ekspresinformaciją“ ir leidyklų pateiktus knygų katalogus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams, filialams bei Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekoms užsako spaudinius;
 13.  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams ir filialams bei Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekoms perduodamų dokumentų lydraščius bei lydraščių suvestines;
 14. Vykdo dokumentų nurašymus;
 15. Tvarko gautų ir nurašytų dokumentų PVM sąskaitas faktūras, „Dokumentų nurašymo aktus“; sudaro minėtų dokumentų bylas ir atsako už sudarytų bylų saugojimą;
 16. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams, filialams bei Skuodo rajono švietimo įstaigoms (suderinus su Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekininkais) prenumeruoja periodinius leidinius;
 17. Koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir skyrių fondų perdavimus, fondų patikrinimus, vykdo fondo perdavimus LIBIS;
 18. Su viešojo sektoriaus subjektais, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai teikiančiais projektų metu išleistus leidinius (kai projektų įgyvendinimą remia Lietuvos kultūros taryba) derina visus su dokumentų priėmimu susijusius klausimus;
 19. Rūpinasi savo ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu: apie esamą kvalifikacijos kėlimo poreikį praneša Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijai;
 20. Pavaldiems darbuotojams formuoja metines veiklos užduotis, atlieka pavaldžių darbuotojų veiklos vertinimą (pagal suformuotas metines veiklos užduotis), veiklos vertinimo išvadas teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriui;
 21. Teikia metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojams bei Skuodo rajone veikiančių švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojams;
 22. Dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
 23. Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos siųstus raštus ir juos vykdo;
 24. Kontroliuoja ir atsako už darbo drausmės ir darbo režimo laikymąsi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriuje;
 25. Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus darbuotoją;
 26. Atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyrių.