mobili versija | standartinė versija
main-image

Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyrius

DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI

1.    Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus uždaviniai:
1.1.    sudaryti naujai gautų ir rekataloguojamų dokumentų bibliografinius aprašus (UNIMARC formatu);
1.2.    pildyti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų įrašais;
1.3.    naikinti iš LIBIS nurašomų dokumentų įrašus;
1.4.    gautus dokumentus sutvarkyti bibliotekiškai;
1.5.    tęsti dokumentų informacinės paieškos kūrimą;
1.6.    vykdyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų dokumentų fondų bendrąją ir vienetinę apskaitą;
1.7.    analizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų dokumentų fondo komplektavimą, nurašymą ir panaudojimą;
1.8.    prenumeruoti periodinius leidinius Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams ir filialams;
1.9.    prenumeruoti periodinius leidinius Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekoms;
1.10.    prenumeruoti periodinius leidinius Skuodo rajono vaikų lopšeliams darželiams;
1.11.    užsakyti mokyklinę dokumentaciją Skuodo rajono švietimo įstaigoms;
1.12.    vykdyti viešuosius pirkimus dokumentams įsigyti;
1.13.    išpakuoti gautas dokumentų siuntas ir sutikrinti jų turinį su lydimaisiais dokumentais;
1.14.    sutvarkytus dokumentus kartu su lydimaisiais dokumentais paskirstyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams, filialams ir Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekoms;
1.15.    spausdinti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių, filialų ir Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekų fondų inventorines knygas;
1.16.    pildyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių, filialų ir Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekų Bendrąją fondų apskaitos knygą;
1.17.    saugoti įsigytų dokumentų PVM sąskaitų faktūrų kopijas, dokumentų nurašymo aktus, dokumentų perdavimo lydraščius ir sudaryti minėtų dokumentų bylas;
1.18.    koordinuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų fondų patikrinimus;
1.19.    užtikrinti tinkamą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų kompiuterinės ir programinės įrangos veikimą;
1.20.    analizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimo bei naujos kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo poreikius, teikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijai siūlymus minėtai įrangai įsigyti;
1.21.    administruoti vidinį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių tinklą;
1.22.    formuoti duomenų perdavimo bei saugojimo principus;
1.23.    organizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos telekomunikacinių sistemų priežiūrą;
1.24.    rengti kompiuterinės ir telekomunikacijų technikos pirkimo technines specifikacijas;
1.25.    rengti sutarčių, susijusių su kompiuterinės technikos pirkimu ar telekomunikacijų aptarnavimu, projektus;
1.26.    prižiūrėti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos įsigytas kompiuterines programas;
1.27.    užtikrinti, kad visa Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje naudojama programinė įranga būtų legali;
1.28.    užtikrinti nevaržomą prieigą prie Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos parengtų virtualių parodų;
1.29.    kurti ir administruoti „Elektroninę Skuodo krašto enciklopediją“;
1.30.    administruoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetines svetaines: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinę svetainę, pasiekiamą adresu www.svb.lt, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinę svetainę, pasiekiamą adresu www.zemaiciukalba.lt, ir kitas svetaines, kurios bus sukurtos, įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos inicijuotus projektus;
1.31.    vykdyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos naudojamos LIBIS priežiūrą;
1.32.    teikti metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams šiais klausimais:
1.32.1.    kompiuterinės ir programinės įrangos panaudos;
1.32.2.    LIBIS panaudojimo;
1.32.3.    kitais bibliotekinės veiklos klausimais.
2.    Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojai konsultuoja Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojus darbo LIBIS ir kitais bibliotekinės veiklos klausimais.

DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS FUNKCIJOS

3.    Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus funkcijos:
3.1.    dokumentų fondo formavimas – viešųjų pirkimų, skirtų dokumentams įsigyti organizavimas, dokumentų užsakymas, dokumentų sutvarkymas, LIBIS katalogo pildymas ir kt.;
3.2.    komplektavimo tarybos, įkainojimo, dokumentų ekspertų komisijų darbo organizavimas;
3.3.    Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų bibliotekinių procesų automatizavimo užtikrinimą;
3.4.    Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių, filialų ir Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų mokymas ir konsultavimas visais bibliotekinio darbo klausimais (metodinė veikla).