Tilvytis Teofilis

Turinys


(1904-01-28 – 1969-05-05)


Lietuvių enciklopedija.T.31.-B.,1964,p.188-189


LE.T.36.-B.,1969,p.508


Lietuvių literatūros enciklopedija.-V.,2001,p.508


Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos.D.2.-V.,1989,p.672-681


Tarybų Lietuvos enciklopedija.T.4.-V.,1988,p.318


Tarybų Lietuvos rašytojai.-V.,1984,p.309-311


Tarybų Lietuvos rašytojai.D.2.-V.,1977,p.424-433


Tarybų Lietuvos rašytojai.-V.,1975,p.163-165


Vanagas V.Lietuvių rašytojų sąvadas.-V.,1996,p.242


Žurnalistikos enciklopedija.-V.,1997,p.521


Areška V.Teofilis Tilvytis.-K.,1988.-165p.


Areška V.Teofilis Tilvytis.-K.,1977.-192p.


Kubilius V.Teofilis Tilvytis.-V.,1956.-158p.


Areška V.Lietuvių tarybinė lyrika.-V.,1983,p.254-259


Būtėnas J. Žmonės,kuriuos pažinojau.-V.,1978,p.178-187


Galinis V.Šaknys ir atžalos.-V.,1984,p.122-126 (T. Tilvyčio poetinio kelio gairės)


Išsklaidytos iliuzijos.-V.,1984,p.399-401(Areška V.Dvasininkiją nuvainikuojantis poeto žodis:Tilvyčio T.”Usnynė‘‘ ir ”Šikšnosparniai‘‘)


Kaminskas J.Literatūros kryžkelėse.-V.,1968,p.213-217(Poema apie revoliucijos dainių:T. Tilvytis)


Korsakas K.Literatūros kritika.-V.,1982,p.313-331(Epigramų poema: Tilvyčio T.”Dičius‘‘)


Korsakas K.Literatūros praeitis.-V.,1983(Poetas ir pilietis,p.693-695; T. Tilvytis, p.696-700)


Kubilius V.XX amžiaus lietuvių lyrika.-V.,1982,p.227-229, 234-238


Kubilius V. XX amžiaus literatūra.-V.,1996,p.382-384


Kubilius V. Mūsų rašytojai.-V.,1958,p.89-110(Poeto kelias:T. Tilvytis)


Liepsnonis A.Aukštais krantais.-V.,1989,p.71-75


Lietuviško žodžio atgarsiai.D.2.-V.,1979,p.430-432


Lietuvių literatūros istorija.T.2.-V.,1982,p.201-219


Lietuvių literatūros istorija.T.3.D.2.-V.,1965,p.493-518


Lietuvių literatūros istorija.T.4.-V.,1968,p.515-540


Lietuvių literatūros kritika.T.2.-V.,1972,p.683-686(Pro satyros prizmę:T. Tilvyčio ”Kelionė aplink stalą‘‘)


Naujokaitis P. Lietuvių literatūros istorija. T.3.- Č., 1976, p. 267-273


Pakalniškis R.Lietuvių poema.-V.,1981,p.76-85,158-161,176-181,245-246,308-311


Pakalniškis.Lietuvių poema.-V.,1990,p.99-110,202-206,223-228,343-344,373-374


Pranskus B.Laikas ir literatūra.-V.,1973,p.437-443(Tilvyčio T.”Dičius‘‘)


Rostovaitė T.Heroika ir svajonė.-V.,1976,p.29-55


Sruoga B. Raštai. T.7.- V., 2001, p. 292-297 [”Išpardavimas dūšios”]


Sruoga B.Verpetai ir užuvėjos.-V.,1990,p.255-259(Poetiškoji ornamentika:Tilvyčio T.”Išpardavimas dūšios‘‘)


Šimkus J. Realizmo kryptimi.-V.,1970, p.127-129


Šimkus J.Žodis idėjos draugams.-V.,1986, p.257-271(”Usnynė‘‘)


Tarybinė lietuvių literatūros kritika.-V.,1980(Pranskus B.Baltijos vėjo krypsniai: Tilvyčio T.”Baltijos vėjas‘‘,p.326-330)


Trimonis R.Atakuojančio laiko lyrika.-V.,1976, p.184-189